The body in Samādhi

The yoga practitioner knows that one day the practice can lead to the greatest freedom, Samādhi. Patañjali has given a very detailed description of what happens on the way to Samādhi. He also enumerates the obstacles like citta vṛttis – mind’s fragmentated nature – and the kleśas – the unconscious reasons for suffering that keep on creating citta vṛttis. He also talks about antarāya, the deeply rooted disturbances that influence our praṇa.

Many yoga practitioners do āsanas to maintain health and to regulate and harmonize the body. If the body’s function is spiritually understood, the physical practice can lead to Samādhi. If the practice is repeating movements and postures it can also remain great gymnastics without a transformation on the praṇa level. The quality of the inner work that accompagnies physical work is crucial.

When our praṇa has predominantly a sattvic quality, when it remains pure and open, the guṇasits different expressions and qualities from outer world don’t change our stability. When the praṇa is still and luminous the mind is naturally unwavering. In the yoga state the stillness pervades the body and the mind.

That’s why it’s significant to pay attention to your energy during the practice. If you do your practice for example under stress, it can never lead to Samādhi. You’re probably creating even more stress with your body in a rajasic state. If you can abide in your heart during your āsana practice, it will change everything. The heart is the place where the energy transformation happens. Physiologically the heart is the only place where the blood takes rest. In all other places, it runs. When you can rest in your heart, the information is taken to all your cells with your blood. Your heart will spread its stillness to your whole system. When your heart’s peace resides in all your cells, your body goes to Samādhi.

The Samādhi is total bliss. It has a little to do with the mind. The mind ceases because the heart’s kingdom reigns in your body. When the body is in peace, the mind is in peace. When the body is in peace, there’s no duality whatsoever. Everything is one.

IMG_0806

LE CORPS EN SAMĀDHI

Le pratiquant de yoga sait qu’un jour sa pratique peut aboutir en la liberté la plus exquise qui soit, le Samādhi. Patañjali donne une description très détaillée de ce qui se passe sur la voie vers le Samādhi. D’abord, il en énumère les obstacles. Il parle des citta vṛttis – la fragmentation mentale -, et des kleśas – les raisons inconscientes de la souffrance – qui perpétuent les citta vṛttis. Il parle également des antarāyas, les perturbations profondément enracinées en nous et qui influencent le praṇa.

Beaucoup de pratiquants de yoga font des āsanas pour régulariser et harmoniser leur énergie et pour maintenir la santé. Si la fonction du corps est correctement compris dans la spiritualité, la pratique peut bien aboutir au Samādhi. Si, par contre, la pratique est de la gymnastique et des mouvements répétés sans la transformation énergétique, ça ne va aucunement rapprocher le praticien du Samādhi. Le travail interne qui accompagne le travail du corps physique a un rôle essentiel.

Lorsquela qualité prédominante de notre praṇa est sattvique, lorsqu’il est pur et déployé, les guṇas, les différentes expressions et qualités du praṇa, provenant du monde externe ne dérangent plus notre stabilité énergétique. Lorsque le praṇa est stable et lumineux, le mental est naturellement en équilibre. Dans l’état de yoga, l’énergie sattvique envahit aussi bien le corps que le mental.

C’est pour cette raison, qu’il est important d’être présent dans son énergie pendant la pratique. Si nous faisons la pratique stressés, rien ne peut nous conduire au Samādhi. Il est probable qu’en pratiquant dans un état rajasique, nous créons encore davantage de stress. Mais si nous pouvons rester dans notre cœur pendant la pratique, ça change tout. Le cœur est l’endroit où la transformation énergétique a lieu. Physiologiquement, le cœur est le seul endroit où le sang est au repos. Partout ailleurs il circule. Et lorsque nous pouvons prendre le repos dans notre cœur, l’information va se généraliser dans toutes nos cellules à l’aide du sang. Quand la paix de notre cœur se trouve dans toutes nos cellules, notre cœur va répandre une quiétude à notre système entier. Notre corps passe au Samādhi.

 Le Samādhi est la Joie. Il a peu à faire avec le mental. Le mental cesse, car le royaume du cœur reigne dans le corps. Lorsque le corps est en paix, le mental est en paix. Lorsque le corps est en paix, la dualité disparaît. Il n’y a qu’unité.

KEHON VIISAUS VALAISEE KAIKEN

Jokainen joogan harjoittaja tietää, että jonain päivänä harjoittelu voi johtaa Samādhiin. Patañjali kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti mitä tapahtuu Samādhiin johtavalla tiellä ja hän myös luettelee esteet siihen. Patañjali puhuu mielen hajaannustilasta (citta vṛtti) ja tiedostamattomasta kärsimyksestä, jota kleśat pitävät yllä luomalla jatkuvasti uutta mielen sisältöä. Hän mainitsee myös antarāyat, syvällä alitajunnassa olevat häiriötekijät, jotka vaikuttavat praṇaamme.

Kun praṇamme on puhdasta ja valon täyttämää, kun se on laadultaan pääosin sattvista, ulkopuolelta tuleva praṇa erilaisine ilmenemismuotoineen eli guṇineen ei vie omaa  tasapainoamme. Kun praṇa on vakaata, myös mieli vakaantuu. Joogatilassa hiljaisuuden energia täyttää sekä kehon että mielen.

Monet joogan harjoittajat tekevät āsanoita tasapainottaakseen ja harmonisoidakseen kehoaan ja vaaliakseen terveyttään. Jos kehon merkitys ymmärretään henkisesti oikein, myös āsanaharjoittelu voi johtaa Samādhiin. Jos kehollinen harjoittelu on liikkeiden ja asentojen toistamista, voi harjoittelija jäädä vain voimistelun tasolle ilman vitaalienergian laadullista muutosta. Siksi sisäinen työ, joka yhdistyy kehon harjoittamiseen, onkin merkittävässä roolissa.

On erittäin olennaista kiinnittää huomiota siihen, minkälaisessa energeettisessä olotilassa harjoittelee. Jos harjoituksen tekee stressitilassa, ei se voi johtaa Samādhiin. Se voi oikeastaan vain lisätä stressiä. Jos taas harjoituksessa voi olla sydämessään läsnä, se muuttaa kaiken. Sydän on se paikka, jossa henkinen muutos tapahtuu. Fysiologisesti sydän on ainoa paikka, johon veri pysähtyy lepäämään. Kaikkialla muualla kehossa veri virtaa ja on siis liikkeessä. Jos voi levätä sydämessään sen levätessä, leviää tämä informaatio kaikkiin soluihin verenkierron avulla. Sydän levittää oman rauhansa kaikkialle kehoon. Kun sydämen rauha on asettunut kaikkiin soluihin, keho on Samādhissa.

Samādhi on syvää, täydellistä iloa. Sillä on hyvin vähän tekemistä mielen kanssa. Mieli väistyy, kun sydämen valtakunta ottaa kehossa kaiken tilan. Kun keho on rauhassa, on mielikin rauhassa. Kun keho on rauhassa, lakkaa erillisyyden kokemus. On vain ykseys.

Narasimha on Purusartha

Four facets of human life which according to the Indian system

–  make us interact with the external world

–  form the aim of human existence

–  lead to happiness :

Dharma, Kama, Moksha, Artha

Kama – desire that is going out. When desire has to interact, it has to compromise. Therefore there has to be a predictable methodology of interaction for the Kama to lead to the satisfaction. It needs internal paraphernalia that there could be the total satisfaction. (e.g. not any food will satisfy everybody, it can only fill the stomach.)

Moksha – liberation from desire by action. For example, when we’re hungry, we eat and become happy. When we are tired, we sleep and become happy. (Also a wider meaning: when you have the total liberation, you don’t need to worry of any desire.)

Artha – a need for the paraphernalia, i.e. tools for satisfying the desire.  For each type of desire, Artha is different. This specificity of procuring the paraphernalia that satisfies us is called Artha.

Dharma – For all this (Kama, Moksha, Artha) we are dependent on the external world. How are we to procure these things to satisfy our needs without antagonizing the society around us? Dharma is the proper way of living by which we can procure the things that are desirable for us without antagonizing the society.

Dharma becomes the dominant drive on the basis of mutual understanding of the interaction. We provide satisfaction to the society, the society provides satisfaction to us.  Dharma depends on our age, family situation, personality, responsibility.

The ‘I’ is a combination of suffering and action. (KleshaKarmaVipaka of Patanjali)

Why do people easily welcome sleep? Because then there’s no need to decide, to choose, to worry.  Most of the addictions are the substitute for sleep, because people can’t cope with the world. By shutting off of the world (because you don’t want to suffer neither take action), you avoid taking responsibility (schizophrenia is one of the mind’s ways to get out of the reality). This way the Klesha-Karma overwhelms us. In a predictable world the decision making is easy. In this chaotic world the decision making is always hazardous.

Desire and satisfaction happen inside, not outside. The satisfaction is dependent on the coherence of the different functions in Koshas. The Koshas should be healthy. If Koshas are in contradiction, the chaos will appear and we are not able to understand the situation. Our reactions will be accordingly – wrong. We should be able to use our consciousness to operate in and to interact with nature and get the feedback. How to get rid of the interaction on the Kosha level?

Even when Koshas are healthy, one more complexity on the energy level appears, the Gunas:

The consciousness is made of three components.

Sattva, Rajas, Tamas

Matter stays in a place. Energy is always moving. Consciousness is an energy. When it decides, the matter moves. If no direction or no purpose, it just wastes its energy without no useful benefit for us. If harnessed, it should be harnessed to a creative, evolutionary direction -> vertical growth = Sattva.

If you think you can’t grow, you will destroy yourself. The decay is possible when our Rajas is stagnating within the system.

All energy is Rajas. Stagnation of Rajas = Tamas (Inertia).

All matter is Tamas.

Tamas is also essential -it should be used by Rajas to recover itself.  Tamas should not conduct your energy, it’s just for control.

Sattva is a directional and benificial way of thinking and acting.

Yoga is to transform Tamas and Rajas in Sattva. Yoga catalyses our activity towards the evolution and condenses the complex evolution within one birth. That’s why it’s painful. We should control our consciousness so that Sattva always dominates, because only then we can go on the path of evolution.

blog-purusartha

* Narasimha *